Algemene Voorwaarden

Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel. Ons doel is om onze cliënt te voorzien van deskundig en kwalitatief hoogstaand advies. Om dat te kunnen bereiken is een goede persoonlijke relatie met onze cliënt essentieel, waarbij zijn wensen en behoeften het uitgangspunt zijn voor onze werkzaamheden.

Identificatie en algemene voorwaarden:

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliëntonderzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Geldigheidsduur en Algemene voorwaarden

De inhoud van deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Zofi van toepassing, waarvan je bijgaand een exemplaar aantreft. Door ondertekening en retournering van deze opdrachtbevestiging en onderstaande machtiging verklaar jij tevens dat je dit exemplaar van de Algemene Voorwaarden hebt ontvangen en geaccepteerd.

1. Algemeen

1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b) Opdrachtnemer: Zofi B.V. gevestigd te, ‘s-Hertogenbosch zijnde een Besloten Vennootschap.
c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van de belastingadviseur te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

  • het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard,
  • het verzorgen van fiscale aangiften,
  • het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder hoger beroepsprocedures en cassatieberoepsprocedures
  • het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen,
  • het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekeningen, jaarrapporten en kredietrapportages,
  • al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.2 Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.

1.3 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen jegens opdrachtgever hierop een beroep doen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.


3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.


4. Gegevens en informatie,

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze te verstrekken.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.

4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

4.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.


5. Uitvoering van de Opdracht

5.1 De gedrags- en beroepsregels die op opdrachtnemer en/of haar medewerkers van toepassing zijn, maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever zal de daaruit voortvloeiende verplichtingen nakomen.

5.2 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, en wijst de persoon aan door wie dat geschiedt.

5.3 De opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet.

5.4 De opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitovereenkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

5.5 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

5.6 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.

5.7 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.


6. Termijnen

6.1 Ingeval de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie en/of materialen aan de opdrachtnemer ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de werkzaamheden dient te hebben afgerond, niet eerder in dan nadat de betaling is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen volledig aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

6.2 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn niet fataal, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet tijdig afrondt, dient de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke te stellen en hem een in overleg met de opdrachtnemer te bepalen redelijke termijn te gunnen waarbinnen alsnog moet worden nagekomen.

6.3 Gedurende het uitvoeren van de opdracht en gedurende een periode van zes maanden na voltooiing daarvan zal geen van de partijen personeel van de andere partij benaderen teneinde een dienstverband tot stand te brengen. Indien een van de partijen dit verbod overtreedt wordt hij aan de andere partij een boete verschuldigd die gelijk is aan het brutosalaris over de laatst verstreken periode van zes maanden van de betreffende functionaris, onverminderd het recht van die partij op nakoming, aanvullende schadevergoeding en ontbinding.


7. Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden meegedeeld aan de andere partij.

7.3 De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

7.4 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.

7.5 Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

7.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

7.7 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.


8. Intellectuele vermogensrechten

8.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeem-ontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

8.2 De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van de opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of zijn gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. De opdrachtnemer zal de geheimhouding in acht nemen die voortvloeit uit de aard van de opdracht en de regels die zijn bedoeld in artikel IV lid 1. Indien één van de partijen de in dit lid omschreven geheimhoudingsverplichting schendt wordt hij aan de andere partij een boete verschuldigd ten belope van Euro 50.000,–, onverminderd het recht van die partij op nakoming, aanvullende schadevergoeding en ontbinding.


9. Geheimhouding en exclusiviteit

9.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten.

9.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

9.3 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

9.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

9.5 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

9.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn.

9.7 Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.


10. Persoonsgegevens

10.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

10.2 In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.

10.3 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.


11. Honorarium & Abonnement

11.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

11.2 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

11.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

11.4 Het honorarium wordt -zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden- ter keuze van de opdrachtnemer per maand, per kwartaal, per jaar of na het volbrengen van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen een andere wijze van declareren overeenkomen. De verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Reis-uren worden op basis van het overeengekomen honorarium per tijdseenheid over de volledige reistijd in rekening gebracht.

11.5 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


12. Betaling

12.1 De opdrachtgever dient de betaling zonder aftrek, korting of verrekening te verrichten binnen de overeengekomen termijn die, indien niet expliciet anders wordt overeengekomen, twintig dagen na de datum van de declaratie beloopt. De betaling dient plaats te vinden in euro’s in contanten ten kantore van de opdrachtnemer dan wel door middel van overschrijving naar een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

12.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1bedoelde termijn betaalt raakt hij daardoor in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn wordt de opdrachtgever de rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een gehele maand berekend.

12.3 Indien de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in verzuim raakt, worden tevens alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de opdrachtgever over die vorderingen de in het vorige lid bedoelde rente verschuldigd.

12.4 In geval van een -al dan niet gezamenlijk- gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk jegens de opdrachtnemer verbonden.

12.5 Ter zake van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de opdrachtgever -indien de opdrachtnemer een opeisbare prestatie van de opdrachtgever heeft te vorderen waaraan de opdrachtgever niet voldoet en de opdrachtnemer de vordering uit handen geeft- een vergoeding verschuldigd, die wordt berekend naar rato van het door de raadsman van de opdrachtnemer voor soortgelijke zaken te berekenen tarief per uur, voor zover redelijk, te vermeerderen met de door die raadsman in redelijkheid aan derden te betalen kosten. De vergoeding van kosten heeft betrekking op alle werkzaamheden van de raadsman van de opdrachtnemer. Ter zake van de gerechtelijke kosten gelden als minimum de door rechter buiten overeenkomst te liquideren bedragen.

12.6 De opdrachtnemer heeft het recht om, indien de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling nalatig blijft om zijn schuld aan de opdrachtnemer te voldoen, alle stukken die op de (uitvoering van de) opdracht betrekking hebben onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt. Het bepaalde in de vorige zin heeft niet betrekking op zaken of bescheiden van de opdrachtgever -al dan niet bewerkt- die tot de administratie van de opdrachtgever behoren.


13. Reclames

13.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 20 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 20 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

13.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

13.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.


14. Aansprakelijkheid

14.1 Indien de opdrachtgever bewijst dat hij schade heeft geleden als gevolg van een fout van de opdrachtnemer, die bij zorgvuldig handelen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden zou zijn vermeden, en hij ter zake tijdig heeft geklaagd, moet hij de opdrachtnemer de gelegenheid geven om de schade zoveel mogelijk ongedaan te maken of te beperken. De opdrachtgever is voorts gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.

14.2 De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van Opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 11 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van vijfduizend euro (€ 5.000,-).

14.3 De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

14.4 Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
c) bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

14.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

14.6 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

14.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.


15. Vervaltermijn

Voorzover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.


16. Rechts- en forumkeuze

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

16.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.


17. Wijzigingen

17.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

17.2 Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.